Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují práva a povinnosti při poskytování online právních služeb mezi advokátem Mgr. Ing. Robertem Bochníčkem, IČO: 61769584, ČAK: 13947, se sídlem Americká 33, 301 00  Plzeň, email: ak.ps@seznam.cz (dále jako „Advokátní kancelář“) a právnickými či fyzickými osobami- podnikateli nebo fyzickými osobami- spotřebiteli, která vyplnila webový formulář označovaný jako „(Advokátní) online poradna“  na webových stránkách www.akbochnicek.cz (dále jako „Klient“).

1.2. Klient je srozuměn s tím, že tyto VOP se vztahují pouze na služby poskytované Advokátní online poradnou v souladu s čl. III. VOP. Na smlouvy uzavírané v sídle Advokátní kanceláře se tyto VOP nevztahují.

 

II.

Předmět poskytovaných právních služeb

2.1. Advokátní kancelář poskytuje online právní služby týkající se občanského, trestního, správního, pracovního a obchodního práva (dále jako „Služba“). 

2.2. Advokátní kancelář tímto prohlašuje, že Službu poskytuje v souladu s platnými právními předpisy, v českém jazyce a prostřednictvím osob, které jsou schopny poskytnout Službu s profesionální péčí, tzn. prostřednictvím advokátů či advokátních koncipientů zapsaných v seznamu České advokátní komory.

 

III.

Cena právní služby, způsob platby a způsob plnění, další informace

3.1. Klient prostřednictvím webového formuláře kontaktuje Advokátní kancelář s dotazem týkajícího se předmětu Služby spec. v čl. II. odst. 2.1. VOP. Odeslání formuláře se nepovažuje za závaznou objednávku Služby a Klientovi nevzniká nárok na čerpání Služby. Klientovi následně na emailovou adresu uvedenou ve webovém formuláři zašle Advokátní kancelář potvrzení o doručení dotazu s tím, že bude Klient co nejdříve Advokátní kanceláří kontaktován za účelem specifikace poskytované Služby, jejím předpokládaným rozsahem, cenou a platebními podmínkami. 

3.2. Cena Služby může být sjednána jako:

  • úkonová, kdy Klient uhradí odměnu advokáta za jednotlivě předem dohodnuté úkony ve smyslu vyhl.č. 177/1996 Sb., v platném znění,
  • časová, kdy Klient uhradí odměnu advokáta dle předpokládaného počtu hodin nebo
  • jednorázová platba, 

a to v závislosti na poskytovaném druhu Služby. Neuhradí-li Klient cenu Služby dle platebních pokynů zaslanými Advokátní kanceláří, nemá nárok na poskytnutí Služby, nedohodne-li se Klient a Advokátní kancelář jinak.

3.3. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Klient uhradí cenu Služby bezhotovostním převodem na účet Advokátní kanceláře dle platebních pokynů.

3.4. Klient je oprávněn objednávku Služby zrušit prostřednictvím webového formuláře nebo zasláním emailu na emailovou adresu ak.ps@seznam.cz do doby, než bude cena Služby uhrazena dle platebních pokynů Advokátní kanceláře. S ohledem na termín plnění Advokátní kanceláře a povahu poskytované Služby Klient bere na vědomí, že chce Službu poskytnout před uplynutím 14 denní lhůty ode dne uzavření Smlouvy.

3.5. Odesláním webového formuláře Klient potvrzuje, že se seznámil s VOP a nemá k nim výhrady. Klient- spotřebitel dále potvrzuje, že mu byly tyto podmínky sděleny srozumitelně, jasně a s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy.

 

IV.

Odstoupení od smlouvy pro klienta-spotřebitele

Klient jakožto fyzická osoba- spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o Službě bez uvedení důvodu v souladu s § 1829 zák.č. 89/2012, Sb., v platném znění, ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V takovém případě je klient- spotřebitel povinen uhradit Advokátní kanceláři poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tím je např. příprava podkladů ze strany Advokátní kanceláře, přičemž se má za to, že poměrnou částí sjednané ceny za přípravu podkladů se rozumí polovina ceny Služby. Klient-spotřebitel je oprávněn využít vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy (dostupný zde). Odstoupení od smlouvy klient-spotřebitel zašle buď v listinné podobě na adresu sídla Advokátní kanceláře Mgr. Ing. Roberta Bochníčka, Americká 33, 301  00  Plzeň nebo emailem na emailovou adresu ak.ps@seznam.cz.

 

V.

Práva z vadného plnění

Klient je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, Sb.,obč. zák., v platném znění, není-li poskytnutá Služba v souladu s  právními předpisy nebo VOP. Práva z vadného plnění, stížnosti a připomínky je klient oprávněn uplatnit písemně, a to buď v listinné podobě na adrese sídle Advokátní kanceláře Mgr. Ing. Roberta Bochníčka, Americká 33, 301  00  Plzeň nebo emailem na emailové adrese ak.ps@seznam.cz. Klient je za účelem řádného posouzení reklamace povinen specifikovat, v čem tvrzená vada spočívá a jakým způsobem chce být Klient o vyřízení reklamace informován (emailem nebo dopisem na uvedenou adresu). Advokátní kancelář posoudí reklamaci bezodkladně a pro Klienta- spotřebitele se zavazuje vyřídit do 30 dnů ode dne doručení reklamace Klientem- spotřebitelem.

 

VI.

Další práva a povinnosti stran

6.1. Advokátní kancelář je povinna poskytnutí Služby odmítnout z důvodů uvedených v § 19 zák.č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

6.2. Advokátní kancelář je povinna Smlouvu vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta z důvodů uvedených v § 20 zák.č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

6.3. Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, v takovém případě je ovšem povinen uhradit Advokátní kanceláři poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku doručení výpovědi Smlouvy ve smyslu čl IV. těchto VOP.

6.4. Klient se zavazuje, že Advokátní kanceláři poskytne pravdivé a úplné informace za účelem splnění Smlouvy. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář není oprávněna informace Klienta ověřovat.

6.5. Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb. 

 

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Subjektem pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů mezi Advokátní kanceláří a Klientem- spotřebitelem je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, Praha, další informace dostupné na webových stránkách www.cak.cz.

7.2. Klient potvrzuje, že se seznámil se zásadami Ochrany osobních údajů (GDPR) zveřejněných na webových stránkách www.akbochnicek.cz.

7.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

 

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás! 

nebo volejte 373 034 090 (91) pro bližší informace