INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2. Vaše Osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
1.2.1.plnění smlouvy,
1.2.2.zpracování svých povinností- zejm. s ohledem na daňové předpisy

1.3. Osobní údaje budou Advokátní kanceláří poskytnuty těmto třetím osobám:
1.3.1.externí účetní,
1.3.2.osobám poskytujícím Advokátní kanceláři serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
1.3.3.překladatelské agentuře.

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.5. Osobní údaje budou Advokátní kanceláří zpracovávány po dobu trvání smlouvy o právní pomoci, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.6.1.PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Advokátní kanceláře, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Advokátní kanceláře, zda Osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou
zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování
Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je
bezplatné, za další poskytnutí pak může Advokátní kancelář požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, jejíž výše je stanovena vnitřním
předpisem Advokátní kanceláře a činí za každý jednotlivý dotaz částku 300,- Kč.

1.6.2.PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Advokátní kancelář o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly
nepřesné či neúplné.

1.6.3.PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Advokátní kancelář musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které
byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4.PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně
pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii)
Advokátní kancelář již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6.
Advokátní kancelář může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

1.6.5.PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování
nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost
tyto údaje předala jinému správci.

1.6.6.PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti spravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Advokátní kanceláře podat písemnou či elektronickou námitku proti
zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Advokátní kancelář Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Advokátní kanceláře buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na
adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ak.rb@seznam.cz.

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem
neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, ev. nemožnost plnění ze smlouvy. V takovém případě má Advokátní kancelář, resp. Mgr. Ing. Robert Bochníček, advokát právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

1.10. V případě, že bude Advokátní kancelář užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás! 

nebo volejte 373 034 090 (91) pro bližší informace